Skip to content
Kezdőlap » Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint Mester Vince EV. (továbbiakban: Megbízott/Eladó) a megrendelő/ügyfél/vevő/vásárló (továbbiakban: Megbízó/Vásárló) eseti megrendelése alapján számítógép és laptop karbantartási, javítási és értékesítési szolgáltatásokat végez.

Megbízott adatai:

Cégneve: Mester Vince EV.
Székhelye: 2225 Üllő, Puskás Ferenc utca 3. ajtó:3
Adószáma: 49377851-1-33
Nyilvántartási száma: 59084541
Telefonos elérhetősége: +36 20 432 9149
E-mail elérhetősége: info@vincepc.hu

A szolgáltatások teljesítésének időszaka: 
Normál kiszállásnak számít: Munkanapokon 09:00-18:00 között
Rendkívüli kiszállásnak számít: A hét minden napján a normál kiszállási időszakon kívül.

A Megbízott Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara tag.

Kamarai nyilvántartási száma:

Szerviz szolgáltatás

A készülékek átvételének és javításának folyamata

 • A Megbízó köteles a számla és a munkalap kiállításához a nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint lakcímét, megadni. Ennek hiányában a Megbízott a szolgáltatást nem tudja végrehajtani.
 • Készülék átvételekor a Megbízónak munkalapot adunk, ami egyben az átvételi elismervény is.
 • A munkalapon feltüntetésre kerül a készülék típusa, egyedi azonosító száma, garancia állapota, mi a probléma a készülékkel, bekapcsolható e a készülék, milyen rendszer van a készüléken, a tartozékok listája, hiányzó tartozékok listája, az állapota, a rendszer bejelentkezési jelszó (ha a javításhoz szükséges), van e bármilyen adat, amit menteni kell róla, a várható bevizsgálási idő, illetve a várható javítási idő.
 • Amennyiben helyszínen nem javítható a készülék és a Megbízó a Megbízottal kívánja megjavítani a készüléket, úgy a VincePC szervizbe szállátás és bevizsgálás után árajánlatot adnunk telefonon vagy emailben a Megbízó részére, ami tartalmazza a javítási költségeket és a várható javítási időt.
 • Amennyiben helyszínen nem javítható a készülék, akkor a szervizbe szállításakor kérheti a Megbízó az adathordozó nélküli javítást is, amennyiben az nem szükséges a javításhoz. Ebben az esetben az adathordozót kivesszük a készülékből, és visszaadjuk a Megbízónak.
 • Ha a Megbízó az ajánlatunkat elfogadja akkor elkezdjük a javítást. Amennyiben a Megbízó az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, ami bruttó 7.000 (azaz, hétezer) forint, amit a készülék átvételekor kell kifizetni.
 • Amikor elkészült a javítás, értesítjük ügyfelünket a megadott elérhetőségen.
 • A készülék átadásakor az ügyfel részére a beépített alkatrészről és a javításról számlát állítunk ki.

Megbízási díj

 • A szolgáltatások mindenkori díja (továbbiakban: megbízási díj) az 1. számú mellékletben található, mely nem tartalmazza a felmerülő anyagköltséget. Az 1. számú mellékletben nem található szolgáltatások és azoknak díjai a közös megegyezés tárgyát képezik.  A megbízási díj megfizetésére a Megbízó köteles. Alanyi adómentesség esetén a Megbízott a szolgáltatásai után nem számít fel általános forgalmi adót (továbbiakban: ÁFA). A mindenkori alanyi adómentesség felső határát meghaladva a Megbízott a mindenkori ÁFA összegét felszámolja, melyről a Megbízót előzetesen írásban vagy szóban tájékoztatja.
 • A Megbízónak helyszínen végzett szolgáltatás esetén a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a Megbízott részére megfizetni, ha a hibás alkatrész nem javítható, vagy ha a Megbízó úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.
 • A Megbízott a megbízási díj, valamint az anyagköltség összegéről a számlát a munkalap alapján állítja ki.
 • Helyszíni javítás esetén a Megbízó a megbízási díjat, valamint az anyagköltséget a Megbízott részére a készpénzben vagy utalással köteles megfizetni. A fizetés módja elszállítás és szervizben történő javítás esetén készpénz vagy utalás. A fizetés teljesítéséig a Megbízott jogosult a kijavított termék visszatartására. Fizetési késedelem esetén a Megbízó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
 • Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása, szükség esetén szállítási díj megfizetése a Megbízót terheli. A Megbízott értesíti a Megbízót a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből vagy előre egyeztetett helyszínen elviheti.
 • A kijavított vagy hibás terméknek az értesítés elküldésétől számított, 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén naponta 500 Ft, azaz ötszáz forint összegű költséget számol fel a szervizben való tárolásért. A 90 (kilencven) napot meghaladó átvételi késedelem esetén a szerviz jogosult a készülék megsemmisítésére. A termék megsemmisítése esetén a Megbízó semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, ebben az esetben is köteles azonban a felmerült Megbízási díj és tárolási díj kiegyenlítésére.

Jótállás, szavatosság

 • A Megbízott az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. A fenti jótállás a termék azon részére, mely részt a javító szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a Megbízó által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, a Megbízó által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a Megbízó által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre.
 • A Megbízott a javító és karbantartó szolgáltatásra – az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
 • A Megbízott kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására, illetve a hibásan elvégzett javító munka kijavítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy szavatossági kötelezettség a Megbízottat nem terheli.
 • A Megbízó jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a Megbízott által kiállított számla alapján érvényesítheti.

Felelősség korlátozás

 • Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a Megbízó kizárólagos feladata. A Megbízott nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A Megbízott nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
 • A Megbízó tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátjai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a Megbízott semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A Megbízott szervizeibe leadott készülékek leadásával a Megbízó elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a Megbízott nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.
 • A Megbízott a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással a Megbízó nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licenc köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel a Megbízó rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.
 • A Megbízott a termék átvételéről munkalap másolatát adja oda a Megbízó részére, amellyel igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szerviz csak a munkalapon szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget.
 • A Megbízott a terméket a munkalap példánya ellenében adja ki (a Megbízó a munkalap példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket a Megbízónak jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

Vis maior

 • A Megbízott nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.
 • Vis maior esetén a Megbízott által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 napot meghaladó tartamú vis maior esetén a Megbízott jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Egyéb rendelkezések

 • A www.vincepc.com weboldalt Mester Vince EV. üzemelteti.
 • A Megbízott a Megbízó személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolja, azokat harmadik félnek nem adja át, melyet a 7. pont részletez.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat

 • A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a Megbízott tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a Megbízott nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a Megbízott tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a Megbízott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a Megbízót megilletik az e törvényben meghatározott jogok. Az adatvédelmi nyilatkozat részletes leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat

 • Az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, valamint a panaszt a felvétel napjától számított 5 évig, az arra adott válasszal együtt köteles megőrizni. Az Eladó a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az Eladó elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az Eladóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a fogyasztó nevét, lakcímét; a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a fogyasztó panaszának részletes leírását, valamint a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a vállalkozás nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges), a jegyzőkönyvet felvevő személy és (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével) a fogyasztó aláírását, valamint a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosító számát.
 • A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára.

Fogyasztóvédelmi hatóságok

 • Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.